Des de l’Ajuntament volem fer-vos arribar un recull amb les possibles bonificacions municipals que estan en vigor i que es poden consultar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament i a les que les empreses del municipi us podeu acollir:

Ordenances fiscals (seu-e)
ORDENANÇA CONCEPTE ARTICLE BONIFICACIÓ
Ordenança fiscal 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles dels següents 10 anys en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del Sol.
Ordenança fiscal 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor dels subjectes passius que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, biomassa i geotèrmia) o a partir de sistemes de cogeneració que proporcionin com a mínim el 25 per cent de l’energia primària consumida, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi.
Ordenança fiscal 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Bonificació del 75% de l’IVTM per a vehicles de baixes emissions (per a vehicles amb etiquetatge 0 o ECO).
(Nous criteris de la bonificació ja existent).
Ordenança fiscal 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Ordenança fiscal 11 TAXA PER CONCESSIÓ D’AUTORITZACIONS I
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I LA COMPROVACIÓ DE LES
ACTIVITATS COMUNICADES
Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent a favor dels subjectes passius que disposin d’un sistema d’eco gestió o eco auditoria EMAS o ISO 14.001.

També trobareu a la web de PROMOCIÓ ECONÒMICA, l’enllaç amb les bases per poder accedir a la Subvenció Contractació Justa 2019, en règim de concurrència competitiva per la contractació de persones aturades durant l’any 2019 per a empreses que hagin gestionat alguna oferta de treball, a través del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Enllaç no disponible temporalment.

La Generalitat de Catalunya té una web on trobaràs tots els ajuts i serveis a l’empresa. En el següent enllaç trobaràs més informació:

Finançament. ACCIÓ. Generalitat de Catalunya