Des de l’Ajuntament volem fer-vos arribar un recull amb les possibles bonificacions municipals que estan en vigor i que es poden consultar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament i a les que les empreses del municipi us podeu acollir:

Ordenances fiscals (seu-e)
ORDENANÇA CONCEPTE ARTICLE BONIFICACIÓ
Ordenança fiscal 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles dels següents 3 anys (3 períodes impositius) en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del Sol. Els sistemes instal·lats no han de ser els que obliga la normativa urbanística o les ordenances municipals. L’import total a bonificar significarà com a màxim el 33% del cost total de la instal·lació bonificada.

 

Ordenança fiscal 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels subjectes passius que utilitzin i produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables (eòlica, solar, biomassa i geotèrmia) o sistemes de cogeneració, que suposi com a mínim el 5% del consum energètic anual de l’activitat objecte de l’impost, sempre que la producció energètica es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi. La bonificació té caràcter pregat, amb una durada màxima de 3 períodes impositius.

 

Ordenança fiscal 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Bonificació del 75% de l’IVTM per a vehicles de baixes emissions (amb etiquetatge 0 o ECO).

 

Ordenança fiscal 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. La base imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent al cost d’execució material de la instal·lació.

 

Ordenança fiscal 11 TAXA PER CONCESSIÓ D’AUTORITZACIONS I
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I LA COMPROVACIÓ DE LES
ACTIVITATS COMUNICADES
Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent a favor dels subjectes passius que disposin d’un sistema d’ecogestió o ecoauditoria EMAS o ISO 14.001.

La Generalitat de Catalunya té una web on trobaràs tots els ajuts i serveis a l’empresa. En el següent enllaç trobaràs més informació:

Finançament. ACCIÓ. Generalitat de Catalunya