• Enllaços d’interès:
  • ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.
 • Regulació en matèria d’horaris comercials: D’acord amb la interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l’article 37.1.j) de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, fins que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m² tenen llibertat per a determinar els dies i hores d’obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre que la seva explotació no estigui al càrrec d’una gran empresa (més de 249 empleats/es i un volum de negoci superior als cinquanta milions d’euros –recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d’acord amb el que preveu l’article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.
 • Normativa d’horaris comercials:
  • Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
  • Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.
  • DECRET LLEI 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el  02/11/2012).
  • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
  • Més informació en matèria d’horaris comercials en aquest enllaç.
 • Altres normatives que afecten el sector comercial:
  • Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
  • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

On

Centre de Promoció Econòmica
Carrer de Can Padroseta, s/n (sota Can Ginestar)

Contacte

comerc@santjust.cat
93 480 48 00

Horaris

Dimarts i dimecres de 10 a 13 h. - Atenció presencial
Dijous i divendres de 10 a 13 h. - Atenció virtual
L’atenció sempre serà amb cita prèvia.