Nou servei-guia municipal per empreses, comerç autònoms i treballador/es promocioeconomica@santjust.cat

l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB ha creat una pàgina web que recull totes aquelles mesures socio-econòmiques posades en marxa, tant des dels Ajuntaments metropolitans com des d’altres administracions i entitats d’àmbit supralocal, adreçades a empreses, emprenedors i ciutadania en general per fer front a l’estat d’alarma establert degut a la COVID-19. Podeu consultar aquesta web clicant al següent enllaç: https://agenciaeconomica.amb.cat/serveis-per-empreses/covid-19

CONSULTEU LA NORMATIVA DE REFERÈNCIA I ENLLAÇOS WEB QUE US ADJUNTEM:

Pàgina en contstant actualització. (darrera revisió el 6 d’abril a les 23:17)

Per consultes generals podeu adreçar-vos a: promocioeconomica@santjust.cat

Per telèfon: 607453006. En horari 9-14h i de 16h a 18h de dilluns a divendres

LA GENERALITAT HA ACTIVAT LA FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL: que ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus COVID-19. Més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

A la web de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), administració supramunicipal de la qual en forma part l’Ajuntament de Sant Just Desvern, podeu consultar un resum del Reial Decret que regula el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.

Document de l’Ajuntament de Sant Just on es recullen totes les mesures: Accedir

IMPORTANTELS TRÀMITS S’HAN DE FER A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT.

On

Servei telemàtic

Contacte

promocioeconomica@santjust.cat
607453006

Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts de 16 a 18 h
Document amb tota la informació d’ajudes i mesures

1- Ajudes i mesures urgents pels consumidors:

En aquest apartat s’agrupen les mesures i ajudes que les diferents administracions posen a disposició de les persones consumidores, empreses i autònoms.

 

Reial decret mesures extraordinàries consumidors

Des del 18 de març de 2020, entren en vigor les mesures urgents extraordinàries previstes en el Reial decret 8/2020, i de moment, durant tot el mes següent a l’entrada en vigor d’aquests:

OBJECTIU

Aquest Reial Decret té un triple objectiu:

– Protegir als treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables.
– Donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació.
– Reforçar la lluita contra la malaltia.

Concretament a consum i de retruc a tots els seus serveis públics ens afecta el capítol I que justament articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen afectats per les circumstàncies actual.

ACTUACIONS

Com ho fa aquest decret?
1. Amplia la protecció en l’àmbit energètic i de subministrament d’aigua.
2. Garanteix la prestació dels serveis de telecomunicacions.
3. Disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment
vulnerables.
4. Suspensió del termini devolució de productes i del termini del dret de desistiment.

Accedir al document:  mesures-covid-consumidors

 

Ajudes d’aigua i residus AMB – PYMES, Autònoms i Ciutadania

Davant del gran impacte econòmic que la declaració d’estat d’alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en el treballadors autònoms, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua que operen en els 36 municipis metropolitans, la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

D’altra banda, l’AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l’aigua i del tractament de residus, a la qual es poden acollir totes aquelles famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de l’actual crisi.

Accedir al document: AMB aigua i residus

2- Mesures econòmiques de suport a les empreses i autònoms

L’objectiu d’aquest quadre és informar de forma resumida de les diferents mesures econòmiques aprovades per les diferents administracions per frenar l’impacte econòmic provocat pel COVID-19 en les empreses i autònoms.

La Generalitat ha activat la Finestra Única Empresarial

Ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus COVID-19. Més informació aquí.

Informació del SOC per a les empreses: Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació (infografia)

Informació del SOC per a professionals autònoms: Mesures de suport (infografia)

 

CONSULTEU LA NORMATIVA DE REFERÈNCIA I ENLLAÇOS WEB QUE US ADJUNTEM

Per consultes generals podeu adreçar-vos a: empreses@santjust.cat

 

IMPORTANT: ELS TRÀMITS S’HAN DE FER A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT.

Mesures vigents

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

 

Adm.  Àmbit aplicació  Mesura  Requisits  Documentació de consulta Lloc de tramitació
Generalitat CONVOCATÒRIA OBERTA Autònoms, persona física, amb l’activitat suspesa a causa de l’estat d’alarma (RD 463/2020 i RD 465/2020) Prestació econòmica única fins a 2.000 € per a la compensació de pèrdues econòmiques a causa del COVID-19.

Concurrència no competitiva, fins a exhaurir el crèdit disponible.

 – Alta al RETA com a mínim el 1r. trimestre 2020

– Domicili fiscal a Catalunya

– No disposar de fonts alternatives d’ingressos (<25.000 €)

– Complir amb les obligacions tributàries de l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

– Haver patit una reducció dràstica de facturació de març 2020 en comparació a març 2019. Per autònoms amb menys d’un any d’activitat per comparació amb la facturació mensual dels mesos d’alta.

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category=&moda=1

TERMINI DE PRESENTACIÓ: FINS EL 4 DE MAIG DE 2020

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació,
subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa
finalitat

Estat Empreses en general Prevenció de Riscos, aquelles empreses que hagin reorganitzat la prestació de servei amb teletreball, el treballador podrà realitzar de forma excepcional l’avaluació de riscos laborals mitjançant autoavaluació. Compliment de l’article 16 de Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals Article 5, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Consultar a la Mútua d’ accidents contractada si disposa de formulari per realitzar l’autoavaluació
Estat Empreses i autònoms en general Deute hipotecari els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l’adquisició de la seva vivenda habitual. Veure els requisits que estableix l’article 9 i 11 del RDL 8/2020 Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La sol·licitud s’haurà de presentar davant l’entitat creditora aportant la documentació que estableix l’article 11 del RDL 8/2020
Estat Autònoms i socis treballadors cooperatives de treball (RETA i RETM) Prestació cessament activitat, per un període d’un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l’activitat. En situació d’alta en el moment de la declaració d’estat d’alarma (RETA o RE treballadors del mar).

Reducció del 75% de la facturació.

Estar al corrent de pagament de les quotes seguretat social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

Article 17 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Al SEPE si la cobertura la realitza l’INSS Accediu a l’enllaç  aquí

A la Mútua col·laborada que tingui coberta la prestació.

A l’Institut Social de la Marina si és la que cobreix la contingència

Estat Empreses i autònoms Interromput el període de devolució de productes comprats per qualsevol modalitat presencial com on-line. Article 21 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Estat Empreses i autònoms Quotes a la seguretat social, contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19 exoneració del pagament de les quotes empresarials i dels conceptes de recaptació conjunta.

Empreses menys de 50 treballadors 100% exoneració

Empreses mes de 50 treballadors 75% exoneració

Còmput treballadors a 29/02/20.

Comunicació a la TGSS treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció.

Article 24 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Tresoreria General de la Seguretat Social

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l’enllaç aquí

 

Estat Empreses i autònoms Finançament, Línia d’avals per a les empreses i autònoms desenvolupat pel Consell de Ministres de 24/03/2020. Article 29, 30 i 31 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Línies ICO aquí.

Més informació aquí.

Publicació al BOE amb el primer tram de línies ICO aquí.

 

 

Estat Empreses i autònoms Àmbit tributari. Ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 30/04/20.

Ampliació d’altres terminis previstos a l’article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 20/04/2020.

Article 33 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Agència Tributària

Accediu a l’enllaç aquí 

                                                   

Estat Empreses i autònoms Moratòria de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos a qualsevol règim de la Seguretat Social. 

Pel cas d’empreses afectarà al període comprès entre abril i juny de 2020 i en el cas autònoms per compte propi serà entre maig i juliol 2020.

Només per activitats suspeses per l’estat d’alarma. Article 34. Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d’adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

En el cas d’empreses, a través del Sistema RED.
Treballadors per compte propi a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).
Estat Empreses i autònoms Es podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social del termini reglamentari dels mesos d’abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5.%.

Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

No tenir un altre aplaçament en vigor. Article 35  Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d’adopció de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

Sistema RED
Estat Autònoms  Bonus social pel subministrament a la vivenda habitual. La renda del titular o la renda conjunta de unitat familiar ha de ser l’equivalent a:

 • 2,5 vegades l’indicador Públic de Renda d’efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar
 • 3 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
 • 3,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.
Article 28 Reial Decret-Llei 11/2020

Ordre TED/320/2020 de 3 d’abril 

Nou formulari de sol·licitud.
Generalitat Pimes catalanes L’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Imports superiors a 100.000,00 €.
Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
Accediu a l’enllaç aquí 
Generalitat Emprenedors, autònoms, microempreses pimes. L’ ICF finança a emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc. Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

 • Per finalitat
 • Per a pimes
 • Per al sector industrial i turisme
 • Per al sector social
Enllaç web ICF aquí
Generalitat Empreses i autònoms En l’àmbit, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments del tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica. Agència Tributària de Catalunya

Accediu a l’enllaç aquí

 

Ajudes d’aigua i residus AMB – PYMES, Autònoms i Ciutadania

Davant del gran impacte econòmic que la declaració d’estat d’alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en el treballadors autònoms, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua que operen en els 36 municipis metropolitans, la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

D’altra banda, l’AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l’aigua i del tractament de residus, a la qual es poden acollir totes aquelles famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de l’actual crisi.

Accedir al document: AMB aigua i residus

 

A Canal Empresa de la Generalitat a més de l’ajut a treballadors autònoms podeu accedir als següents tràmits:

 

3- Mesures econòmiques d’aplicació per treballadors per compte aliena

RDL 8/2020 Mesures d’aplicació treballadors per compte aliena

 

Adm.  Àmbit aplicació  Mesura  Requisits Documentació de consulta Lloc de tramitació
Estat Treballadors/es Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors NO hi ha període mínim de carència per poder sol·licitar la prestació.

Contractes formalitzats abans de l’inici de la vigència del RDL 8/2020.

Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

Estat Socis treballadors/es de societats laborals o cooperatives de treball Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors
 • Cotitzar per desocupació
 • Ser soci abans de l’inici de la vigència del RDL 8/2020
Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com fer el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

Estat Treballadors/es fix discontinu Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, dret a una nova prestació per desocupació durant un màxim de 90 dies. Suspensió de l’activitat o reducció de jornada pel COVID-19 durant períodes normals d’activitat Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com fer el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

Estat Treballadors/es en general Prestació per desocupació, les altes inicials o per reprendre la prestació o el subsidi tramitades fora de termini no suposarà la reducció de la duració del dret a la prestació. Article 26 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 Servicio Público de Empleo (SEPE)

Accediu a l’enllaç aquí

Més informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

 

Estat Treballadors/es en general Subsidi per desocupació, l’entitat gestora prorrogarà d’ofici la percepció del subsidi en el casos de pròrroga semestral.

Subsidi majors de 52 no s’interromprà per presentació de la declaració anual de rendes fora de termini.

Article 27 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Servicio Público de Empleo (SEPE)

Informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

4- Mesures ecònomiques per ajudar a paliar els efectes del COVID-19 a Sant Just Desvern

Mentre estigui vigent la declaració d’estat d’Alarma i la suspensió de determinats serveis i activitats municipals, l’Ajuntament de Sant Just Desvern estudia diverses mesures econòmiques que pot adoptar i les va implementant, per tal d’evitar dins del possible l’impacte negatiu d’aquesta situació per l’economia del municipi.

Pagaments ajornats:

 • IBI (Impost de bens Immobles)
 • IVT (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica)
 • Taxa de guals
 • Taxa de recollida de residus comercials
 • Taxa per l’ús privatiu de la via pública (terrasses…)
 • Taxa del mercat ambulant
 • Taxa de cessions de locals municipals al Mercat
 • Cànon de concessions municipals
 • Lloguers habitatges d’exclusió social de Promunsa

S’estudien fórmules de pagament per:

 • ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres)
 • IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

No es pagaran serveis aturats:

 • Escola Bressol Municipal Marrecs
 • Complex Esportiu la Bonaigua
 • Tallers i Activitats d’equipaments Públics
 • Horts municipals

*En cas de s’hagi produït el cobrament es compensarà

Empreses i Treballadors/es

Podeu consultar tots els ajuts públics de l’Estat, Generalitat i Altres ens a Santjust.cat

 

Nou servei-guia municipal per empreses, comerç autònoms i treballador/es promocioeconomica@santjust.cat

5- Mesures per l’ocupació:

Recull de les mesures d’ocupació del SOC i el SEPE:

BORSA CENTRES ASSISTÈNCIALS: Enllaç al SOC 

BORSA CAMPANYA AGRÀRIA: Enllaç al SOC

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA  informació COVID-19 SOC

SEPE: FAQs

 

Estat Treballadors/es en general Subsidi per desocupació, l’entitat gestora prorrogarà d’ofici la percepció del subsidi en el casos de pròrroga semestral.

Subsidi majors de 52 no s’interromprà per presentació de la declaració anual de rendes fora de termini.

Article 27 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Servicio Público de Empleo (SEPE)

Informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

6- Altres mesures vigents

Adm.  Àmbit  Mesura Requisits Documentació de consulta Lloc de tramitació
Estat Autònoms i treballadors/es assalariats/des Es considera accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19 A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5
Estat Empreses i autònoms

sector turístic

Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional  

 

ICO

Enllaç web ICO aquí

Estat Empreses turístiques, comerç i hoteleria Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comunes i professionals. Empreses vinculades al turisme, Amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny.
Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contracte fixe discontinu.
Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 Tresoreria General de la Seguretat Social

 

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l’enllaç aquí

Estat Empreses i autònoms Ajornament deute tributari, declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el termini d’ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de març.

 

No superar els 6.010.121,04 € en volum d’operacions. Article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 Agència tributària

Accediu a l’enllaç aquí

Estat Tothom en general Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i caducitat. Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
Generalitat Empreses i treballadors Prestació servei forma presencial, s’estableix la distància d’1,5 mestres per aquelles centres de treball que romanguin oberts per ser serveis essencial o el RD 463/2020 no preveu els seu tancament. Excepte personal sanitari, professionals serveis socials, forces i cossos de seguretat. Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball Accediu a l’enllaç aquí
Estat Empreses i autònoms Allotjaments turístics, es suspèn l’obertura al públic els establiments d’allotjament turístic, excepte per a tasques de vigilància, seguretat i manteniment Excepcionalment poden continuar amb l’activitat aquells establiments amb clients allotjats abans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan aquest puguin disposar de les infraestructures en les seves habitacions per desenvolupar les activitats de primera necessitat. Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspesa l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic. Accediu a l’enllaç aquí
Generalitat Empreses Culturals L’ICEC concedirà préstecs per finançar les necessitats de circulant d’entitats i empreses culturals amb la producció, distribució, comercialització i difusió, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del Covid-19. Accediu a l’enllaç aquí.
Generalitat Establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació. 2.500 euros en un únic pagament a bestreta.  – Estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi)

– Estar degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19.

– Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Dep. Empresa i Coneixement  TRAMITACIÓ ENCARA NO DISPONIBLE
Generalitat Empreses, autònoms i consum domèstic Cànon aigua, aplicarà una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms) així com el consum domèstic. Aplicació directa, no és necessari realitzar cap tràmit Més informació aquí.
Generalitat Treballadors/es Alta demandant d’ocupació al SOC, aquesta inscripció és gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions per desocupació per a les quals és un tràmit obligatori. La poden fer les persones en situació d’atur i les que, tot i treballant, volen millorar la feina. Aquest tràmit ara es pot realitzar sense certificat digital.   Formulari d’inscripció aquí.

 

Ajudes d’aigua i residus AMB – PYMES, Autònoms i Ciutadania

Davant del gran impacte econòmic que la declaració d’estat d’alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en el treballadors autònoms, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua que operen en els 36 municipis metropolitans, la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

D’altra banda, l’AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l’aigua i del tractament de residus, a la qual es poden acollir totes aquelles famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de l’actual crisi.

Accedir al document: AMB aigua i residus

 

MESURES DE SUPORT A AUTÒNOMS: Accés infografia del SOC

MESURES DE SUPORT AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ:  Accés infografia del SOC

7- Altres recursos webs COVID-19 que podeu consultar: